چگونگی عضو شدن در انجمن یانا

شما میتوانید تنها با مبلغ مختصر چند پوند عضو انجمن یانا بشوید تا اجازه دسترسی مجانی به کلیه کلاسها و گردهمایی ها را داشته باشید و در جلسه عمومی سالیانه رای بدهید .
با اهداء ۵ پوند انگلیس در ماه عضو انجمن شوید .

طریق درخواست

اگر مایل به عضو شدن هستید لطفا این فرم عضویت را پر نموده و مبلغ حداقل ۵ پوند را اهدا نموده و رسید پرداخت را برای ما به آدرس زیر ایمیل نمایید .
Info@yanacommunity.co.uk

 

Registration Form