ما را حمایت نمایید

حمایت شما نقش حیاتی ای در کمک به ما جهت عهده دار شدن پروژه های مختلف در انجمن را دارد .
هدف ما حفظ این انجمن فوق العاده برای نسلهای آینده جهت استفاده از گرده همایی های فرهنگی و هنری می باشد . 
مشارکت شما به صورت عملی اهداء در حد توانایی باعث تضمین این میراث برای نسلهای آینده خواهد بود .
به عبارتی دیگر برای نایل شدن به اهداف پروژه هایمان نیازمند حمایت شما حمایت کنندگان هستیم .

donate

Please consider supporting our efforts.

Amount